کفشک داربست

کفشک داربست

کفشک داربست فلزی و بتی یک نوع کفشک است که برای اتصال قطعات فلزی با