واشر دولوله

واشر دولوله

واشر دولوله یک قطعه کوچک است که در محصولات مرتبط با قالبهای بتنی و فلزی