بولت تمام دنده

بولت تمام دنده

بولت تمام دنده یک نوع اتصال فلزی است که برای اتصال قطعات فلزی و بتنی