یاسمین نصر
محصولات و تولیدات رادین فلز رو میشه مقایسته کرد با نمونه های دیگ و تفاوتش  و برتر بودنش به خوبی آشکار میشه.