داود سمیعی
من میگم کارشون درسته چون باشون کار کردم.رادین فلز اینده درخشانی داره چون میشه بهشون اعتماد کرد و تخصصشون حرف  اول  رو میزنه.