دانیال رحیمی
رادین فلز یک تیم خوب و حرفه ایه که  با ارتباط با اونها متوجه کار با حرفه ای ها میشید.